เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายนิเวสน์ ไพรพนาชัยมั่น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธนู จิณณ์ครุฑมาศ

หัวหน้างานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ม.ปลาย

นางสาวชื่นอนงค์ อำนา

หัวหน้างานอนามัย