เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายธนู จิณณ์ครุฑมาศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวชื่นอนงค์ อำนา

หัวหน้างานอนามัย

นายพิษณุ คันธาเวช

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป