เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางภัทรา ภัทรพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมณฑา วิชัยวุฒิ

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางจิราพร สุนันต๊ะ

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวทิพยวารี คำออน

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ

นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด

งานห้องสมุด

นางสาวสุทธิพร สนใจ

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นายรังสิกร ใจกล้า

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวช่อลัดดา วรรณา

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ม.ปลาย

นายอดิศักดิ์ ทันแก้ว

หัวหน้างานบุคลากร