เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายปรีชา ปินตา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางภัทรา ภัทรพงษ์

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ

น.ส.อุมาพร แสงถวิล

หัวหน้างานเครือข่ายสถานศึกษา

นางมณฑา วิชัยวุฒิ

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางจิราพร สุนันต๊ะ

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวทิพยวารี คำออน

หัวหน้างานบุคลากร

นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ

นางสาวสุทธิพร สนใจ

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นายคณิศร ไชยมงคล

ครุ

นายรังสิกร ใจกล้า

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน