เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุล

หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณ

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาวเพชรศิรินทร์ ตุ่นคำ

หัวหน้างานนวัตกรรมทางการศึกษา

นายอนันต์ บุญมาก

งานอนามัย

นายพิชญะ กันธิยะ

หัาหน้าโครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

นางสาวฉัตรสุดา ญาณะโค

หัวหน้างานส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน