เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางอโนทัย ไวยสุนีย์

งานอนามัย

นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุล

หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

นางรุ่งทิวา จันทนพศิริ

หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ

นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณ

หัวหน้างานสารสนเทศ

นายเสกสรรค์ ติวงค์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ม.ปลาย

นางสาวเพชรศิรินทร์ ตุ่นคำ

หัวหน้างานนวัตกรรมทางการศึกษา

นายอนันต์ บุญมาก

งานอาคารสถานที่

นางสาวเบญจมาศ กันยานะ

งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ