เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางศิริวรรณ ทับทิม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนพวรรณ ศิริบูรณะ

หัวหน้างานเรียนรวม

นายวัลลภ สิริผ่องใส

งานสภาผู้แทนนักเรียน

นางสุภาภัทร์ เขียวปัด

งานเรียนรวม

นางสาวนิตยา ฮวดนาง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางอรทัย ชุมภูคำ

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางสาวพุทธมาศ ปันแก้ว

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ม.ต้น