เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางศิริวรรณ ทับทิม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาภัทร์ เขียวปัด

หัวหน้างานเรียนรวม

นางนิตยา หงส์ศุภางค์พันธ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพุทธมาศ ปันแก้ว

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ม.ต้น

นางสาวอินทิรา แสงสุวรรณ

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นายเกรียงไกร สิงห์แก้ว

หัวหน้างานธุรการ