เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางสุรัตน์ สินประสาธน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.กิจชิดชนก รัตนแก้ว

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางศรีนวล บุญธรรม

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

น.ส.ขวัญชนก อุ่นสกล

หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นางสาวศิริพร พรมซาว

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวพชรพรรณ ส้มมาอรรถ

หัวหน้างานนิเทศและวิจัยเพื่อการศึกษา

นายคณิน บุญเสริฐ

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ