เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางนิตยา ธมิกานนท์

หัวหน้างานวัฒนธรรม

นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรี

หัวหน้างานทะเบียนและสำมะโนผู้เรียน ม.ต้น

นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา

หัวหน้าโครงการศูนย์คุณธรรมจริยธรรม

นางสาวทิวาพร สร้างใหม่

ครูหัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

นายศุภชัย ถาดนาค

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวปาริฉัตร ปันต๊ะ

หัวหน้างานสวัสดิการ