เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางนิตยา ธมิกานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรี

หัวหน้างานทะเบียนและสำมะโนผู้เรียน

นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา

หัวหน้าโครงการศูนย์คุณธรรมจริยธรรม

นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ

หัวหน้างานดูแลนักเรียนพักนอน

นางสาวทิวาพร สร้างใหม่

ครูหัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

นายศุภชัย ถาดนาค

หัวหน้างานรักษาความปรอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวปาริฉัตร ปันต๊ะ

หัวหน้างานสวัสดิการ