เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางนิตยา ธมิกานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสายสมร ภูสีมา

หัวหน้างานสภาผู้แทนนักเรียน

น.ส.สุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรี

หัวหน้างานทะเบียนและสำมะโนผู้เรียน

นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา

หัวหน้าโครงการศูนย์คุณธรรมจริยธรรม

นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ

ครูหัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวทิวาพร สร้างใหม่

ครูหัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน