เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายสำเร็จ ไกรพันธ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกาญจนา กันฑาทรัพย์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ

นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป