เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายเสกสรรค์ ติวงค์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ม.ปลาย

นางภัทรา ภัทรพงษ์

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ

นายปรีชา ปินตา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น.ส.อุมาพร แสงถวิล

หัวหน้างานเครือข่ายสถานศึกษา

นางมณฑา วิชัยวุฒิ

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางจิราพร สุนันต๊ะ

หัวหน้างานการเงิน

นายธนู จิณณ์ครุฑมาศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวชื่นอนงค์ อำนา

หัวหน้างานอนามัย

นางสาวสรินธร โตจรูญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนวมิตร อย่าลืมญาติ

หัวหน้างานโภชนาการ

นางลำจวน อินทะกูล

หัวหน้างานวัฒนธรรม

นายชาญณรงค์ แสงอุทัย

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน