เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

น.ส.ขวัญชนก อุ่นสกล

หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นางสาวกานดา ถามดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น

นางศิริวรรณ ทับทิม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนพวรรณ ศิริบูรณะ

หัวหน้างานเรียนรวม

นายวัลลภ สิริผ่องใส

งานสภาผู้แทนนักเรียน

นางสุภาภัทร์ เขียวปัด

งานเรียนรวม

นางสาวนิตยา ฮวดนาง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางอโนทัย ไวยสุนีย์

งานอนามัย

นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุล

หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

นางรุ่งทิวา จันทนพศิริ

หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ

นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณ

หัวหน้างานสารสนเทศ