เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายสำเร็จ ไกรพันธ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนิตยา ธมิกานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรี

หัวหน้างานทะเบียนและสำมะโนผู้เรียน

นางสุรัตน์ สินประสาธน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.กิจชิดชนก รัตนแก้ว

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางศรีนวล บุญธรรม

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

น.ส.ขวัญชนก อุ่นสกล

หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นางสาวกานดา ถามดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น

นางศิริวรรณ ทับทิม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวัลลภ สิริผ่องใส

หัวหน้างานสภาผู้แทนนักเรียน

นางสุภาภัทร์ เขียวปัด

หัวหน้างานเรียนรวม