เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสำเร็จ ไกรพันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน
๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๖ คน
๒.๑ นายธรรมนาถ คำไทย วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
๒.๒ นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล
๒.๓ นายพิษณุ คันธาเวช วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษารับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
๒.๔ นางกาญจนา กันฑาทรัพย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษารับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ
๒.๕ นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คำ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ
๒.๖ นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา หลักสูตรและการสอน รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ