เกี่ยวกับบุคคลากร
ลิงค์ภายนอก

1371312201274213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๘๐  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทร ๐๕๓-๒๙๗๕๒๐ โทรสาร ๐๕๓-๘๖๐๒๙๒   E-mail :  maerimwit@hotmail.com    Website :  www.maerim .ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๑๓๘ ตารางวา

                เขตพื้นที่บริการ

 • หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๔ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙  ตำบลโป่งแยง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๔ ,  ๗ , ๘    ตำบลริมใต้  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ ๑    ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ ตำบลริมเหนือ  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ ๖ , ๗    ตำบลสันโป่ง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ ๒ , ๑๐  ตำบลแม่แรม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๔ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ทางอำเภอแม่ริม มีนายเอิบ สโรบล นายอำเภอแม่ริม และนายรังสรรค์
เลสัก ศึกษาธิการอำเภอแม่ริม ร่วมกับนายคำปัน ตุ้ยคัมภีร์ กำนันตำบลริมใต้ ในขณะนั้นได้หาสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนซึ่งอยู่ในบริเวณอำเภอแม่ริม พบว่ามีที่ของราชพัสดุกระทรวงการคลังอยู่ ๒ แห่ง คือบริเวณหน้าแผนกกองพันสัตว์ต่าง ตำบลแม่สา กับบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน คณะกรรมการอำเภอตกลงเลือกบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๑๓๘ ตารางวา จึงขอใช้ที่ราชพัสดุนี้จากกระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐ บาท สำหรับปรับปรุงพื้นที่ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า ประชาชนและส่วนราชการต่างๆ ปรับพื้นที่จนสำเร็จเรียบร้อย กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ จำนวน ๔ ห้องเรียน (เต็มรูปแบบ ๑๖ ห้องเรียน) บ้านพักครู ๒ หลัง ห้องน้ำห้องส้วม ๑ หลัง พร้อมกันนี้ทางอำเภอแม่ริมได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา ให้สร้างสนามฟุตบอลและศาลาที่พักนักกีฬาจึงมาจัดสร้าง ณ โรงเรียนแม่ริม
เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกปีการศึกษา ๒๕๑๔ ได้นักเรียน ๘๑ คน ๒ ห้องเรียน ครู ๔ คน โดยมีนายชำนาญ จินตสกุล เป็นครูใหญ่ ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านริมใต้ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และได้ย้ายมาเรียนยังที่ตั้งปัจจุบันในปีการศึกษา ๒๕๑๕ เริ่มแรกใช้ชื่อ โรงเรียนแม่ริม อักษรย่อ “ม.ร.” และในปีการศึกษา ๒๕๒๐ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ใช้อักษรย่อ “ม.ร.ว.” จนถึงปัจจุบัน


วิสัยทัศน์(Vision)

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นนวัตกร บนพื้นฐานของคุณลักษณะที่ดี มีความพอเพียง ด้วยกระบวนการบริหารที่มีคุณภาพ ภายในปี 2562


ปณิธาน(Commitment)

            สร้างเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สังคมต้องการ


พันธกิจ(Missions)

 1. ใช้นวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล
 2. สร้างผู้เรียนเป็นพลโลกบนพื้นฐานของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งเชิงคุณธรรมและวัฒนธรรม
 3. ส่งเสริมผู้เรียนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
 4. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 เป้าประสงค์(Goal)

ใช้นวัตกรรมสร้างนวัตกรคุณภาพที่สังคมต้องการ


อัตลักษณ์(Identity)

ผู้เรียนมีจริยวัตรตามวิถีของชาวล้านนา


 กลยุทธิ์(Strategy)

 1. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
 2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
 3. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการแข่งขันระดับสากล
 4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ค่านิยม 12 ประการ ตามวิถีล้านนาร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากร ใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข พัฒนาการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
 2. ใช้ระบบคุณภาพ TQA ในการบริหารจัดการศึกษา
 3. บุคลากรขับเคลื่อนการทำงานด้วย MRW

MRW : การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงงาน

M = Management

R = Revolution

W = Work


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปช้างสองเชือกหันหน้าไปทางขวาและซ้าย ตรงกลางเป็นรูปสองมือประคองเสมาธรรมจักร และมีรัศมีอยู่เหนือเสมาธรรมจักร
ช้างสองเชือก หมายถึง ความมีพลังอำนาจ และความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สองมือประคองเสมาธรรมจักร หมายถึง ความร่วมมือสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
รัศมี หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ความสำเร็จ ความมีคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

สีประจำโรงเรียน
แสด-ขาว
สีแสด หมายถึง ความรัก ศรัทธาและความ เสียสละต่อสถาบันของนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของ นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม