เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๘๐  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทร ๐๕๓-๒๙๗๕๒๐ โทรสาร ๐๕๓-๘๖๐๒๙๒   E-mail :  maerimwit@hotmail.com    Website :  www.maerim .ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๑๓๘ ตารางวา

                เขตพื้นที่บริการ

 • หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๔ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙  ตำบลโป่งแยง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๔ ,  ๗ , ๘    ตำบลริมใต้  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ ๑    ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ ตำบลริมเหนือ  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ ๖ , ๗    ตำบลสันโป่ง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ ๒ , ๑๐  ตำบลแม่แรม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๔ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ทางอำเภอแม่ริม มีนายเอิบ สโรบล นายอำเภอแม่ริม และนายรังสรรค์  เลสัก ศึกษาธิการอำเภอแม่ริม ร่วมกับนายคำปัน ตุ้ยคัมภีร์ กำนันตำบลริมใต้ ในขณะนั้นได้หาสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนซึ่งอยู่ในบริเวณอำเภอแม่ริม พบว่ามีที่ของราชพัสดุกระทรวงการคลังอยู่ ๒ แห่ง คือบริเวณหน้าแผนกกองพันสัตว์ต่าง ตำบลแม่สา กับบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน คณะกรรมการอำเภอตกลงเลือกบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๑๓๘ ตารางวา จึงขอใช้ที่ราชพัสดุนี้จากกระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐ บาท สำหรับปรับปรุงพื้นที่ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า ประชาชนและส่วนราชการต่างๆ ปรับพื้นที่จนสำเร็จเรียบร้อย กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ จำนวน ๔ ห้องเรียน (เต็มรูปแบบ ๑๖ ห้องเรียน) บ้านพักครู ๒ หลัง ห้องน้ำห้องส้วม ๑ หลัง พร้อมกันนี้ทางอำเภอแม่ริมได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา ให้สร้างสนามฟุตบอลและศาลาที่พักนักกีฬาจึงมาจัดสร้าง ณ โรงเรียนแม่ริม
เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกปีการศึกษา ๒๕๑๔ ได้นักเรียน ๘๑ คน ๒ ห้องเรียน ครู ๔ คน โดยมีนายชำนาญ จินตสกุล เป็นครูใหญ่ ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านริมใต้ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และได้ย้ายมาเรียนยังที่ตั้งปัจจุบันในปีการศึกษา ๒๕๑๕ เริ่มแรกใช้ชื่อ โรงเรียนแม่ริม อักษรย่อ “ม.ร.” และในปีการศึกษา ๒๕๒๐ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ใช้อักษรย่อ “ม.ร.ว.” จนถึงปัจจุบัน


วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นนวัตกร บนพื้นฐานของคุณลักษณะที่ดี มีความพอเพียง

ด้วยกระบวนการบริหารที่มีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๖๒


ปณิธาน (Commitment)

            สร้างเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สังคมต้องการ


พันธกิจ (Missions)

 1. ใช้นวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล
 2. สร้างผู้เรียนเป็นพลโลกบนพื้นฐานของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งเชิงคุณธรรมและวัฒนธรรม
 3. ส่งเสริมผู้เรียนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
 4. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 เป้าประสงค์ (Goal)

ใช้นวัตกรรมสร้างนวัตกรคุณภาพที่สังคมต้องการ


อัตลักษณ์ (Identity)

ผู้เรียนมีจริยวัตรตามวิถีของชาวล้านนา


 กลยุทธ์ (Strategy)

 1. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
 2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
 3. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการแข่งขันระดับสากล
 4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ค่านิยม 12 ประการ ตามวิถีล้านนาร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากร ใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข พัฒนาการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
 2. ใช้ระบบคุณภาพ TQA ในการบริหารจัดการศึกษา
 3. บุคลากรขับเคลื่อนการทำงานด้วย MRW

MRW : การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงงาน

M = Management

R = Revolution

W = Work


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปช้างสองเชือกหันหน้าไปทางขวาและซ้าย ตรงกลางเป็นรูปสองมือประคองเสมาธรรมจักร และมีรัศมีอยู่เหนือเสมาธรรมจักร
ช้างสองเชือก หมายถึง ความมีพลังอำนาจ และความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สองมือประคองเสมาธรรมจักร หมายถึง ความร่วมมือสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
รัศมี หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ความสำเร็จ ความมีคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

สีประจำโรงเรียน
แสด-ขาว
สีแสด หมายถึง ความรัก ศรัทธาและความ เสียสละต่อสถาบันของนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของ นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม