September 29, 2023
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 อำเภอแม่ริมร่วมกับสภาการชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรม “แม่ริมรวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น....
วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนจำนวน 218 คน เข้าร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (English Genius) ครั้งที่...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาเกาหลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 สำหรับการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK (Test Of Proficiency In Korean) 2023년도 제89회 한국어능력시험 TOPIK ผ่านระดับ Level...
ลูกแม่ริมคว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันงานมหกรรมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชาติ ภาคเหนือ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Smart English Program ที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชาติ ภาคเหนือ “The National Competition of English...
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแนะแนว นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา (OPEN HOUSE) ครั้งที่...
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 และเป็นคณะกรรมการคัดเลือก...
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจอาหาร จัดกิจกรรมเปิดร้านจำหน่ายอาหารของนักเรียน ประกอบการเรียนรู้รายวิชา...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายณภัทร กองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะเป็น รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give an...