January 28, 2023
ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายนโดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give an award...
วันที่ 12 ธันวาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 บ่มเพาะการเรียนรู้ในรูปแบบ WORKSHOP ฐานการเรียนรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต...
“อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพัฒนาการของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม” โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้ปรับปรุงถนนลาดยางรอบสนามฟุตบอล เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดีของโรงเรียน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร และผู้ที่เข้ามาใช้บริการของโรงเรียน ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ “Our School : Our Pride” Maerimwittayakom School constructs...
เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมาย ให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-สังคม และแผนการเรียน ศิลป์-การจัดการท่องเที่ยว ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย...