May 30, 2023
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ฐานสมรรถนะผู้เรียน Smart Innovation for M.R.W’s Student’s competency cultivation โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ฐานสมรรถนะผู้เรียน Smart Innovation for M.R.W’s students competency cultivation ระหว่างวันที่...
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับ นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริการและบุคลากร ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดกกิจกรรม “เตรียมความพร้อมบ่มเพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก เข้าใจ ในแนวทางการจัดการบ่มเพาะของแผนการเรียนที่นักเรียนเลือกเรียน...
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ 1. ครูสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ตำแหน่ง 2. ครูวิชาภาษาเกาหลี 1 ตำแหน่ง 3. ครูวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 1....
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ใด้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ณ ห้องอำนวยการ ชั้น 2 อาคาร MRW Office โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในวันพุธที่ 26 เดือน เมษายน 2566 เวลา...
วันที่ 25 เมษายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบ่มเพาะการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเชิงสมรรถนะเพื่อส่งเสริมศักยภาพภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และภารกิจของสภาผู้แทนนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหาร และครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม On...