February 8, 2023
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยครูทิพวรรณ เตวิยะ ครูแนะแนว, ครูกานดา จันทรเสนาวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น และครูรติกร คำทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ...
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวปิ่นสุดา วังโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาเกาหลี...
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ นำนักเรียนห้องปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม...