February 8, 2023
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ Nunomura Naoko จากโรงเรียน Dalton Tokyo Junior &...
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การบ่มเพาะประสบการณ์ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบคำแนะนำต่าง ๆ แก่นักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ยังสถานประกอบการต่าง...
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กล่าวให้โอวาทเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ได้กล่าวถึงศักยภาพของโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ที่พร้อมจัดการบ่มเพาะนักเรียนทุกคนให้มีสมรรถนะผู้เรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมทั้ง 7 ด้าน สู่การเป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป...
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมกับนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ริม (ศป.ปส.อ.แม่ริม) ได้ดำเนินการตามนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย...
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายภคพงศ์ จินาพร นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุล และนางสาวปัทมวรรณ อินตาพรหม ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมวงดุริยางค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำนักเรียนจำนวน 28 คน...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (รอบโควตาพิเศษ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานเทคนิคช่างยนต์ และสาขางานก่อสร้าง ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ...
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลิงก์ประกาศผลการเรียน http://www.dograde.online/mrw/default.aspx วิธีเข้าใช้งาน 1.พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 2.พิมพ์วันเดือนปีเกิดของนักเรียนให้ตรงตามรูปแบบในภาพ 3.เลือกภาคเรียนและปีการศึกษาที่ต้องการดูผลการเรียน