December 3, 2022
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยครูทิพวรรณ เตวิยะ ครูแนะแนว, ครูกานดา จันทรเสนาวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น และครูรติกร คำทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ...