February 8, 2023
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น จัดงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านความรู้...
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับทีมงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธนภัทร มาลาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแนะแนวและรับสมัครสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลักสูตรห้องเรียน PIM...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รอบ EXPO) และโรงเรียนเชียงใหม่เซนเตอร์บริบาล ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป #ข้อมูลฝ่ายแนะแนวโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom...
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ผู้นำชุมชน เครือข่ายรอบรั้วโรงเรียน นายกสมาคมครูและผู้ปกครอง ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง...
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และ 6/9...
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูพัชร์ธิรัตน์ กันธิวงศ์...
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง MRW Loy Krathong Festival ประจำปีการศึกษา...
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูกานต์ชนิต ไพรพนาชัยมั่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์...
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม​มอบหมาย​ให้นางสาวทิพวรรณ เตวิยะ และนายปริญญ์ ยานนท์ กลุ่มงานแนะแนว นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 6​ เข้ารับฟังการแนะแนวหลักสูตรฯ การศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ...
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายภคพงศ์ จินาพร, นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุล และครูปัทมวรรณ อินตาพรหม ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมวงดนตรีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำนักเรียนห้องเรียนศิลป์-ดนตรีสากล เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และการประกอบอาชีพในอนาคต...