September 30, 2022
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์ กศจ.เชียงใหม่ ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ทดลองใช้เครื่องมือวัดทางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ...
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแสดง “สืบฮีต สานศิลป์ ย้อนรอยภาษาถิ่น 4 ภาค” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสหวิทยาเขต กลุ่มดอยสามหมื่น ในการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น เพื่อประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี...
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการแสดงเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อรวมพลังบุคลากรในโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ไม่โกง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย เน้นทำงานโปร่งใส ร่วมสร้างสังคม...
การแสดงดนตรีในกิจกรรมการเปิดบ้านวิชาการประจำปี 2565 ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายภคพงศ์ จินาพร หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษดนตรีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นำวงดนตรี...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย อีกทั้งพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน ซึ่งจัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ทั้งนี้ นักเรียนของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...
กิจกรรมปู่ไดโนเสาร์ ตอน “ไดโนแรฟเตอร์แอนเดอะแก๊งตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SSMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน...
โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีอาหารและความเป็นผู้ประกอบการทำงาน วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น – 16.00 น. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน วันจันทร์ที่ 4 และ 11 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และนายณัฎฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน...
พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้งานคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565...