September 29, 2023
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาพลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับทุนรัฐบาลจีน ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 1.นางสาวจิราพร รัตนดิลกกุล(宋怜月) MISS Jiraphon Rattanadilokkul หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)...
นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาปลอดภัย On-Site 100% วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางสาวสิริลักษณ์ วงค์เพชร นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี และนางสาวสุธาสินี...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายสำเร็จไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานเรียนรวม นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษสานฝัน ชั้นมัธยมศึกษา 1-3 จัดกิจกรรม “กาดหมั้ว ครัวสานฝัน” ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษสานฝันได้ฝึกทักษะธุรกิจขั้นพื้นฐาน เป็นการสร้างประสบการณ์ตรง ให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย “การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ปี 2”
วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูเฉลิมชัย หลวงตาล หัวหน้าแผนการเรียน ศิลป์ – สังคม นำนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – สังคม...
วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 27 คน เข้าร่วมกิจกรรม Smart...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายพบพริษฐ์ อำพันธ์ศรี (น้องอัลฟ่าร์) และ เด็กชายกิฤติเดช เพ็งไธสง(น้องข้าวปั้น) นักเรียนแผนการเรียนศิลป์กีฬาฟุตบอล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Final Tournament สำหรับโครงการคัดเลือกนักกีฬาสู่ฐานข้อมูลทีมชาติ Talent Identification โดยจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต้นแบบผู้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2566 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับรางวัลต้นแบบผู้บริหารที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา 2.นายณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ ได้รับรางวัลต้นแบบครูผู้สอนที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา 3....
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษและครูชำนาญการ