September 29, 2023
วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริม ได้มอบหมายให้ งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการนำนักเรียนระดับชั้น ม.2/4 , 2/6 – 2/9 (ห้องเรียนปกติจำนวน 5...
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรสำหรับสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 29 คน และสภาผู้แทนนักเรียนรับฟังโอวาทจากท่านผู้อำนวยการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป “...
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม On...
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.39 น. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร​ของโรงเรียน ได้ทำพิธีลงเสาเอกอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากร...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร พรมซาว ในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวฐิติมา จินาวา ในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ
นิทรรศการชมวรรณกรรม ชูวรรณศิลป์ ชื่นกลิ่นความรัก นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ชมวรรณกรรม ชูวรรณศิลป์ ชื่นกลิ่นความรัก” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอขอบพระคุณ คุณอาทิตยา บุญญานุวัตร,คุณทัตพงศ์ คมกฤส,คุณพงศภัค คมกฤส และคุณพันธุ์ธัช คมกฤส ที่ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เพื่อสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ณ โดมรวมใจแสดขาว Maerimwittayakom...
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายกลุ่มงานกิจการนักเรียน นางสาวช่อลัดดา วรรณา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งตัวแทนคณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1...