December 3, 2022

กิจกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม จากสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายกิตินันท์ อินทรกำแหง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี, รท.ธีระวัฒน์...
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยครูทิพวรรณ เตวิยะ ครูแนะแนว, ครูกานดา จันทรเสนาวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น และครูรติกร คำทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ...
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวปิ่นสุดา วังโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาเกาหลี...
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ นำนักเรียนห้องปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม...
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้ครูภัทราณี ปาระมะ หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยผ่าน Application Mymo ของธนาคารออมสิน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม...
โครงการค่ายภาษาสำหรับเด็กและเยาวชน “English & Chinese Enhancing for Socially Dynamic Youths Camp” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ นำนักเรียนห้องปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม...
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นายพงศกร บุญมา หัวหน้างานสภานักเรียน และนางสาวกัญจิรา พวงแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำสภานักเรียน...
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในหัวข้อ “เรียนภาษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ที่โกเบ” วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 30 คน...
พิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี...