December 3, 2022

กิจกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสกลทวาปี ในการศึกษาดูงานห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ในการนี้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลทีมจตุรเทพอคาเดมี กับทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแนะแนว นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา (Open House) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนทำความรู้จักกับคณะต่าง ๆ...
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (Smart English Program) จำนวน 31 คน...
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม​มอบหมาย​ให้งานแนะแนวนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 6​ เข้ารับฟังการแนะแนวหลักสูตรฯ และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์​ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการเลือกแนวทางประกอบอาชีพตามที่ตัวเองถนัดและสนใจได้ต่อไปในอนาคต ณ อาคารอเนกประสงค์ รวมใจแสดขาว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม On...
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (Smart English Program) จำนวน 25 คน...
วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และงานศาสตร์พระราชา จัดกิจกรรมเปิดร้านจำหน่ายอาหารและผลผลิตจากแปลงเกษตรปลอดสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 แผนการศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5, 3/8-3/11 จากวิชาปุ๋ยชีวภาพ...
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานห้องเรียนพิเศษสานฝัน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5, 2/5, 3/5 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดจนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย มุ่งสู่ความเป็นอัจฉริยะในตัวตน ณ...
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี พ.ท.ศรณรงค์ ศรีสุข...
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (Smart English Program) ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการแผนกต่าง ๆ...
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการแข่งขันทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนที่มีความถนัดด้านกลุ่มสาขาคหกรรม, งานช่าง, งานประดิษฐ์ และเกษตรกรรม...