September 29, 2023

admin

โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีอาหารและความเป็นผู้ประกอบการทำงาน วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น – 16.00 น. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน วันจันทร์ที่ 4 และ 11 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และนายณัฎฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน...
พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้งานคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ในการศึกษาดูงาน เรื่อง...
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมที่ให้การสนับสนุนด้าน รด. ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ที่มอบไว้ให้แก่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมการที่สนับสนุนด้าน “รด.จิตอาสา”...
วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนศิลป์-ดนตรีสากล และนักเรียนชมรมดนตรีสากล เข้าร่วมการแสดงดนตรีในงาน POA...
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค”...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เข้าร่วม...