February 8, 2023

admin

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา (พนักงานขับรถ) จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนักพัฒนา (แม่บ้าน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม...
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ คลิก แบบสำรวจการแก้ไขวัน/เดือน/ปีเกิด กรณีเข้าดูเกรดออนไลน์ไม่ได้ คลิก หรือสแกนที่ QR code
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และนายชัยพร คีรีรำไพ หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน เป็นตัวแทนของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในการร่วมจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (MOU)...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา (พนักงานขับรถ) จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนักพัฒนา (แม่บ้าน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม...
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ร้านอาหารจีนยูนนาน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวจีน จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง On July...
พร้อมกันแล้วหรือยัง !? กับ M.R.W Science Day 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ปีนี้เรามาใน theme “Metaverse” การแข่งขันมีหลายรายการให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วม โดยอาศัย BCG...