เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

ผลงานดีเด่นของนักเรียน

ที่ รายชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
นางสาวศศิธร  ผิวเหลือง โล่รางวัลเยาวชนต้นแบบ Young Idol Contest  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ในการพูดหัวข้อ “พลเมืองเชียงใหม่ รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงหาสัมมาชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
นายชัยวัฒน์   เตชะเลิศพนาลัย เยาวชนดีเด่นโครงการยุวทูตความดี มูลนิธิยุวทูตความดี
เด็กหญิงปทุมวรรณ  สิงห์ชัย
นางสาววราภรณ์  เตชะเลิศพนา
นางสาวกนกวรรณ  บัวกัน
นายต่อศักดิ์  แท่นแก้ว
นายกฤษนัย   จันทวงศ์
นายธนบัตร   แก้วเงิน
นายชนวีร์   ทรงสวัสดิ์วงศ์
นางสาวภัทราภรณ์   ภูครึง
นางสาวกาญจนา   จันดี
นางสาวอันดามัน   วงศ์ขจร
ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

นางสาวกนกวรรณ   บัวกัน รางวัลเยาวชนดีเด่น   ปี ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เด็กหญิงวิภาภรณ์  อมรเลิศศักดิ์ เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น  ในวันเด็กแห่งชาติ  ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  วันที่๙ มกราคม ๒๕๖๐
เด็กชายกนกกร  วิจิรณาวัน
เด็กชายเสรีภาพ  รักษ์เสรี
นายสวัสดี  ลุงคำ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
เด็กหญิงปาริฉัตร   ชุ่มเย็น รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ประเภทหญิง ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ประเภทหญิง ม.1-3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กชายกิตติศักดิ์   ปานรักษา
เด็กชายเอกลักษณ์  แซ่ย่าง
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม .1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม .1-3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กชายธนวัฒน์  ปันธิยะ
เด็กชายศิริชัย  สร้อยงาม
เด็กหญิงปลายฝัน  ศรีสุวงค์
รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐ เด็กชายธนวัฒน์  ถนอมจิตดี
เด็กชายอนุชา   เรือนเพชร
เด็กหญิงสิริรัญญา    ดูสาย
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑ เด็กหญิงสายฝน   แสงสุข รางวัลชนะเลิศการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒

 

เด็กชายจายน้อง    แสงเขิน
เด็กชายปฐวี   ปัญญาเลิศ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๓ นายธีรพริษฐ์  ตัณฑศรี
นางสาววรดา   ตาติโน
นางสาวสมฤทัย   คำเถิง
รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๔ เด็กชายการัณยภาพ  บุญสาม รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียน ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕ นางสาวกมลทิพย์  บุญษร
นางสาวจุฬารัตน์  มีสวัสดิ์
นางสาวทิพย์รัตน์  ดอกคำ
นางสาวปาริฉัตร  ชุ่มเย็น
นายศตวรรษ   ผิวเหลือง
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๑๖ เด็กหญิงพรสวรรค์  น้อยทู่
เด็กชายอภิลักษณ์   มูลเรือน
รางวัลเหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม. 1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๑๗ นางสาวธัญญาเรศ  ทองดี
นายสุชาติ  หล้าสะลวง
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๑๘ เด็กหญิงสุวิมล   พนมไพร รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขัน ศิลปะสร้างสรรค์

ม.1-ม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๑๙ เด็กหญิงนพนันท์   ดาวลอย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒๐ เด็กหญิงสายใจ  ก๋งอุบล รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒๑ เด็กหญิงมณีสรา  คำชม
เด็กชายสรวิช  นวลใย
เด็กหญิงอภิวดี   อินโต
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประติมากรรม  ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒๒ เด็กหญิงเขมิกา     ปะดี รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒๓ นางสาวมุทิตา  อร่ามศรี
นางสาวยุพารัตน์  วิมาลัง
นางสาวยุพิน   บัวระเพ็ชร
รางวัลเหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒๔ นายชิษณุพงศ์   กองแก้ว
นายไพศาล  รัตนดิลกกุล
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒๕ เด็กชายกนกกร  วิจิรณาวัณ
เด็กชายกรณรงค์  ชัยรังสี
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒๖ เด็กชายอนิรุตน์  เทพประสิทธิ์
เด็กชายอัครเดช  โสภิญญา
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ม.1-ม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒๗ เด็กชายประกาศิต  ราชาเดช
เด็กชายภูมิพัฒน์  ตาติวงค์
รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒๘ นางสาวนาตาชา  นาแก้ว
นางสาวปรางณภัส  ศิลปะเสริฐ
รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒๙ นายดิษฐพงษ์  แข่งจันทร์หลวง
นายทรงสิทธิ์  มอกะละ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓๐ นางสาวดวงกมล  หินแก้ว
นายสุรชัย  เมธาอนันต์กุล
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓๑ เด็กหญิงชุติมณฑน์   ชื่นชม
เด็กหญิงทิพวัลย์   สุคำ
เด็กชายวัชรินทร์  จะหา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓๒ นางสาวณัฐกุล   คะติ
นางสาวเจนรวี  กระจ่างโชคแก่น
นายเจษฎา  บัวคำ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓๓ เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วรรณหลวง
เด็กหญิงอาภาศิริ  แก้วประไพ
เด็กหญิงเพ็ชรชมพู  ยศสมบัติ
รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.1 –ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓๔ นางสาวกมนนุช   อมรไพร
นางสาวดาว  แสงซ้ง
นางสาวพัชรินทร์  ก่อพะ
รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.4 –ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓๕ เด็กหญิงมณฑาธาร  ปกป้องไพร
เด็กหญิงศิริพร   อินตา
เด็กชายอนันต์ชัย  ตนตรา
รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓๖ นางสาวจุฑามาศ   ใจดี
นายปริญญา  ใยญาติ
นางสาวอัญประเสริฐ  รักดี
รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ม.4 – ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔