เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายสมคิด จันทรเสนาวงศ์

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายณัฐวุฒิ สิทธิราษฎร์

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นายนัฐพล ฟูญาติ

หัวหน้างานอนามัย

นางสาวอรวรรณ ตาขัน

หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

นายกฤตนัย คำบุญเรือง

หัวหน้างาน ICT

นายภคพล แสงโย

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นางสาวฐิติภาวดี พิชิตศัตรูพ่าย

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพศิกา ปาละตึง

หัวหน้างานเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายธนวันต์ ไชยเสน

หัวหน้างาน ICT

นางสาวจิตรลัดดา ใจจุ่ม

หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวอธิชา รัตนสกุล

หัวหน้างานอนามัย

นายฉัตรมงคล พงษ์ศักดิ์กมล

หัวหน้างานหอพักนักกีฬา

นายรัฐศาสตร์ อุดทา

หัวหน้างานเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป

นายภาสกร ยงบรรทม

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์