เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางสาวกัญจิรา พวงแก้ว

หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวอรวรรณ ตาขัน

ครูฟิสิกส์

นางสาวพนิดา ใจแก้ว

ครูภาษาจีน