เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

 

 คณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มีหน้าที่ ดำเนินประสานงานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสานงานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน  เกี่ยวกับการป้องกัน  แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  ด้านยาเสพติด ชู้สาว ทะเลาะวิวาท สื่อลามกอนาจาร การพนัน ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้ดีขึ้น  และส่งเสริมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีการพัฒนาขึ้น ตลอดจนมีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนแลเครือข่ายอื่น อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  ประกอบด้วย

1) พ.ต. ศรณรงค์    ศรีสุข ประธานกรรมการ
2) ร.ท.ศรีรัตน์       พิมทนต์ รองประธานกรรมการ
3) นายณัฐกิตติ์      หล้าสะลวง รองประธานกรรมการ
4) นางนฤมล        ชามั่ง เลขานุการ
5) นางอรัญญา      สุริยศ ผู้ช่วยเลขานุการ
6) นางสุภาพร      ใบผ่อง ผู้ช่วยเลขานุการ
7) นายวิศวกร       วงศ์เพชรอ่อน ประชาสัมพันธ์
8) นายปวรวัฒน์    ธนจรัสพงศ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
9) นางฑาริกา       อภิวัง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
10) นายรชต           วิลาวัลย์ งานกิจการเครือข่าย
11) นายอภิวัฒน์     จันทรมณฑล ผู้ช่วยงานกิจการเครือข่าย
12) นางวิศุภา          ริกก์จ ผู้ช่วยงานกิจการเครือข่าย

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1) นายสมศักดิ์      รักพนาราม กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/1
2) นายลำเปียง      มูลคำ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/2
3) นางอรัญญา      สุริยศ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/3
4) นายรชต          วิลาวัลย์ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/4
5) นายจันทร์ทิพย์   เขียวหล้า กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/5
6) นางสาวศิริกาญจน์  ยนยิ่ง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/6
7) นายสุวัฒน์        ประดิษฐ์ชัย กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/7
8) นางธิดารัตน์      ม่วงมา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.1/8

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1) นายนิคม          วงศ์นันตา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/1
2) ร.ต.อ.หญิง เฌนิศา  นันติชัย กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/2
3) นายนิรุต          ปัญญายอง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/3
4) นางศันสนีย์       สุวรรณ์ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/4
5) นางสุภาพร      ใบผ่อง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/5
6) นางภคมน        ตนซื่อ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/6
7) นางปรารภนา    กองแก้ว กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/7
8) ร.ท.ศรีรัตน์       พิมทนต์ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.2/8

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1) นางวิศุภา        ริกกจ์ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/1
2) นายนพดล       ศรีบุญเรือง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/2
3) นางจันทร์จิรา   วันตา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/3
4) นางนฤมล        ชามั่ง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/4
5) นางสมศรี        นาคีสถิตย์ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/5
6) นางมยุรีย์        หงษ์คำ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/6
7) นายวิศวกร      วงษ์เพชรอ่อน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.3/7

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1) พ.ต.ศรณรงค์    ศรีสุข กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/1
2) นายปวรวัฒน์    ธนจรัสพงศ์ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/2
3) นายวิชาญ        ธิมาคำ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/3
4) นายสิริ           สังข์ทอง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/4
5) นางนิลมล        ธนจรัสพงศ์ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/5
6) นางสาววันเพ็ญ   กันธาฝั้น กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/6
7) นางมุกดา     เบลลามี กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.4/7

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1) นายปยุต       ชัยเลื่อน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.5/1
2) นางฑาริกา     อภิวัง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.5/2
3) นางวัชรี        ชัยชมพู กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.5/3
4) นายวิศวกร    วงศ์เพชรอ่อน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.5/4
5) นางไพรินทร์   ชัยแก้ว กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.5/5

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1) นางยุวดี        สุแกมา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/1
2) นายณัฐกิตติ์   หล้าสะลวง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/2
3) นายปยุต       ชัยเลื่อน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/3
4) นางฑาริกา     อภิวัง กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/4
5) นางวัชรี        ชัยชมพู กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/5
6) นางสายสุริยันต์     ป้อมฝั้น กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้อง ม.6/6