เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินงานแก่กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วย

1) นายสำเร็จ     ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ
2) นางสาวนภลัย  เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ
3) นางสาวณัฏฐา  จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการ กรรมการ
4) นายประมวล  พุทธานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
5) พ.ต.ศรณรงค์      ศรีสุข ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ
6) นางอำไพพรรณ    ทับทอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
7) ดาบตำรวจประสิทธิ์   ลิขิตตระกูล ตำรวจประสานงานโรงเรียน กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
8) นางสาวมยุรีย์   ขันรินทร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารโครงการพิเศษ กรรมการ
9) นางกาญจนา     กันฑาทรัพย์ ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
10) นางอรทัย         ชุมภูคำ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
11) นายณัฐพงษ์      ชุมภูคำ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ
12) นายเสกสรรค์     ติวงค์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ
13) นางสาวทิพยวารี   คำออน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ กรรมการ
14) นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ
15) นางมณฑา   วิชัยวุฒิ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16) นางสาวพนิดา  ใจแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินงานแก่กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พร้อมกับประสานงานจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อหาแนวทางร่วมมือในการดูแล ป้องกัน
ส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน ประกอบด้วย

1) นางสาวนภลัย  เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ
2) นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
3) นางสาวศุภราพร เตียมทะนะ หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา กรรมการ
4) นางกานดา    ถามดี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ
5) นายพิชญะ    กันธิยะ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
6) นางสาวศิริพร  พรมซาว หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
7) นางอนัญญา  แสนยะ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ
8) นายณัฏฐ์ชนนท์   วงศ์เสือ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ
9) นางสาวรติกร   คำทอง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
10) นางมณฑา  วิชัยวุฒิ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เลขานุการ
11) นางสาวพนิดา  ใจแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ผู้ช่วยเลขานุการ