เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

 

ที่               ชื่อ – สกุล                            ตำแหน่ง
1 นายประมวล  พุทธานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 พระมหาวรพงษ์ วรวํโส ผู้แทนพระสงฆ์
3 พระสมุห์สุระ  วิสุทฺธิญาโณ ผู้แทนพระสงฆ์
4 นายสมจิตร์  ยาดี ผู้แทนผู้ปกครอง
5 นางจินดา  จันต๊ะวารี ผู้แทนองค์กรชุมชน
6 นางวิไลลักษณ์  อินต๊ะมุด ผู้แทนครู
7 นายวัน  ม่วงมา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 นางสาวกาญจนา  ขอดแก้ว ผู้แทนศิษย์เก่า
9 นายสมศักดิ์  อยู่สบาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายยงยุทธ  สรรพอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นางสุนันทา  สุตตสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายอุดม  เตจินะ ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นางปราณี  ตรัยรัตนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายพิรุณ  ดุมไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายสำเร็จ  ไกรพันธ์ กรรมการและเลขานุการ