เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012


รายนามผู้บริหารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน


นาย ชำนาญ จินตสกุล

1 เมษายน 2514 – 21 ตุลาคม 2518

นาย วิทูร ญาณสสมเด็จ

17 ธันวาคม 2519 – 6 กรกฎาคม 2522

นาย เขียน แสงหนุ่ม

6 กรกฎาคม 2522 – 24 ตุลาคม 2523

นาย บุญมี บุญญาทวี

24 ตุลาคม 2523 – 24 มิถุนายน 2526

นาย สุนทร พึ่งพุ่มแก้ว

24 มิถุนายน 2526 – 3 พฤศจิกายน 2532

นาย สมรัตน์ ตันยา

3 พฤศจิกายน 2532 – 11 พฤศจิกายน 2537

นาย สวัสดิ์ วงศ์วัจนสุนทร

12 พฤศจิกายน 2537 – 31 พฤษภาคม 2542

นาย ศิริชัย พฤติยะนันต์

1 มิถุนายน 2542 – 16 พฤศจิกายน 2544

นาย ธนกฤต วรรณลังกา

19 พฤศจิกายน 2544 – 5 พฤศจิกายน 2546

นาย ชวลิต วิชาศิลป์

6 พฤศจิกายน 2546 – 17 พฤษภาคม 2548

นาย ยงยุทธ สรรพอุดม

17 พฤษภาคม 2548 – 30 กันยายน 2551

นาย ประมวล พุทธานนต์

19 กุมภาพันธ์ 2552 – 30 กันยนยน 2558

นางสาว วิไลวรรณ พิริยะกฤต

14 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2558

นาย สำเร็จ ไกรพันธ์

30 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน