เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางอำพร พรมมี

นักพัฒนา แม่บ้าน

นางจิราภา คำอ้าย

นักพัฒนา แม่บ้าน

นางราตรี สิงทองลา

นักพัฒนา แม่บ้าน

นางสาวปราณี หลวงปา

นักพัฒนา แม่บ้าน

นางอำไพ คำหวาย

นักพัฒนา แม่บ้าน

นางสาวเรณู กันธิยะ

นักพัฒนา แม่บ้าน

นางสาววันเพ็ญ เชาไว

นักพัฒนา แม่บ้าน

นายชาญ เสนอใจ

นักพัฒนา (พนักงานขับรถ)

นายสมคิด คำพิดาน

นักพัฒนา (พนักงานขับรถ)