เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางสาววัฒนารี ขัดสี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสมคิด จันทรเสนาวงศ์

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงศ์

หัวหน้างานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น

งานลูกเสือกและยุวกาชาด

นางอนัญญา แสนยะ

หัวหน้างานบัญชี

นายณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ

งานสภาผู้แทนนักเรียน