เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางสาววัฒนารี ขัดสี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอนัญญา แสนยะ

หัวหน้างานบัญชี

นายณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ

หัวหน้างาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางนิตยา อัดแอ

หัวหน้างานโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายนวรัฐ ทิพย์แสง

หัวหน้างานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

นายพงศกร บุญมา

หัวหน้างานสภาผู้แทนนักเรียน

นายภาคิณ ยศทะนะ

หัวหน้างานอาคารสถานที่