เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายธนู จิณณ์ครุฑมาศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวชื่นอนงค์ อำนา

หัวหน้างานโภชนาการ

นายนิเวสน์ ไพรพนาชัยมั่น

หัวหน้างาน MRW Sports Club

นายธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์

หัวหน้างาน MRW Sports Club

นายปรัชญา เที่ยงออน

หัวหน้างานอาคารสถานที่