เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายนิเวสน์ ไพรพนาชัยมั่น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธนู จิณณ์ครุฑมาศ

หัวหน้างานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ม.ปลาย

นางสาวชื่นอนงค์ อำนา

หัวหน้างานอนามัย