เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางภัทรา ภัทรพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางมณฑา วิชัยวุฒิ

หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวกีรกานต์ คำขาว

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวสุทธิพร สนใจ

หัวหน้างานการเงิน

นายอดิศักดิ์ ทันแก้ว

หัวหน้าสำมะโนผู้เรียน

นายรังสิกร ใจกล้า

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวจิรวรรณ ธัมมา

หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน

นางสาวภัทรนันท์ ปัญโญ

หัวหน้างานสารสนเทศ