เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางภัทรา ภัทรพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมณฑา วิชัยวุฒิ

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางจิราพร สุนันต๊ะ

หัวหน้างานการเงิน

นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด

งานห้องสมุด

นางสาวสุทธิพร สนใจ

หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน ม.ปลาย

นายรังสิกร ใจกล้า

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวช่อลัดดา วรรณา

งานบุคลากร

นายอดิศักดิ์ ทันแก้ว

งานทะเบียนและสำมะโนผู้เรียน ม.ปลาย,งานนักเรียนพักนอน