เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางสาวเพชรศิรินทร์ สุทธิกุลบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิชญะ กันธิยะ

หัาหน้างาน กลุ่มบริหารวิชาการ (2)

นายวสันต์ จันทร์แก้ว

หัวหน้างานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

นายเสกสรรค์ ติวงค์

หัาหน้างาน กลุ่มบริหารวิชาการ (1)

นายวิทยานนท์ อุดมา

หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวฉัตรสุดา ญาณะโค

หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

นางสาวเมสินี ชะนะชมภู

หัวหน้างานทะเบียนการเงิน

นายนฤพงษ์ ฟองแก้ว

หัวหน้างานพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน

นายนริศ อากาศทิพย์

หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

นายภาสกร ทองเฉลิม

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวชุติมา โพธิทอง

หัวหน้างานนวัตกรรม