เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายเสกสรรค์ ติวงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุล

หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณ

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาวเพชรศิรินทร์ กุล

หัวหน้างานนวัตกรรมทางการศึกษา,นิเทศและวิจัย

นายพิชญะ กันธิยะ

หัาหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน ม.ต้น

นางสาวฉัตรสุดา ญาณะโค

หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน ม.ต้น

นายวสันต์ จันทร์แก้ว

งานไอซีที

นางสาวเมสินี ชะนะชมภู

โครงการโรงเรียนดีและโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม