เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางสาวอินทิรา แสงสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาภัทร์ เขียวปัด

หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวศศิวิมล แดงมูล

หัวหน้างานเรียนรวม

นางภัทราณี ปาระมะ

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางสาวพุทธมาศ ปันแก้ว

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ม.ปลาย

นางสาวพรรณวิภา แสงมุข

หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ

นางสาวศุภรัศม์นรี สุรีติ๊บ

หัวหน้างานเรียนรวม