เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางสาวศิริพร พรมซาว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นางสุรัตน์ สินประสาธน์

หัวหน้างานโครงการจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS)

น.ส.กิจชิดชนก รัตนแก้ว

หัวหน้างานโครงการจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS)

นายคณิน บุญเสริฐ

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

นางสาวอภิญญา สารอินสม

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางสาวพชรพรรณ ส้มมาอรรถ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวพรทิพย์ มณี

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวมุฑิตา ประจักษ์โพธา

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล ม.ต้น