เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางสาวศิริพร พรมซาว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นางสุรัตน์ สินประสาธน์

งานอนามัย

น.ส.กิจชิดชนก รัตนแก้ว

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

น.ส.ขวัญชนก อุ่นสกล

หัวหน้างานทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นางสาวพชรพรรณ ส้มมาอรรถ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายคณิน บุญเสริฐ

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ