เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางนิตยา ธมิกานนท์

หัวหน้างานวัฒนธรรม

นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรี

หัวหน้างานทะเบียนและสำมะโนผู้เรียน ม.ต้น

นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา

หัวหน้าโครงการศูนย์คุณธรรมจริยธรรม

นางสาวทิวาพร สร้างใหม่

ครูหัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

นายศุภชัย ถาดนาค

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวปาริฉัตร ปันต๊ะ

หัวหน้างานสวัสดิการ