เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายศุภชัย ถาดนาค

หัวหน้างานเวรบาม และรักษาความปลอดภัย

นางสาวเบญจวรรณ คันธวงศ์

หัวหน้างานวิทยฐานะและเลื่อนตำแหน่ง

นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรี

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา

หัวหน้างานคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวทิวาพร สร้างใหม่

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาววนิดา เขียวดี

หัวหน้างานวิจัยพฤติกรรมนักเรียน

นางสาวปาริฉัตร ปันต๊ะ

หัวหน้างานสวัสดิการ

นายเฉลิมชัย หลวงตาล

หัวหน้างานทุนการศึกษา

นางสาวจตุภรณ์ ไชยยา

หัวหน้างานวัฒนธรรม

นายชัยพร คีรีรำไพ

หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน ม.ต้น