เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายสำเร็จ ไกรพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพัชระ อ่องศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรทัย ชุมภูคำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มงบประมาณ

นางทิพยวารี แจ่มสอน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ

นายประภาส กาวารี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน