เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรทัย ชุมภูคำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มงบประมาณ

นางทิพยวารี แจ่มสอน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ

นายประภาส กาวารี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาสกร ยงบรรทม

กลุ่มสาระภาษาไทย

นายฉัตรมงคล พงษ์ศักดิ์กมล

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายรัฐศาสตร์ อุดทา

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศอื่น (ภาษาเกาหลี)

นายกฤตนัย คำบุญเรือง

กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรีสากล)