เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นางภัทรา ภัทรพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมณฑา วิชัยวุฒิ

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางจิราพร สุนันต๊ะ

หัวหน้างานการเงิน

นายธนู จิณณ์ครุฑมาศ

หัวหน้างานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ม.ปลาย

นางสาวชื่นอนงค์ อำนา

หัวหน้างานอนามัย

นางสาวสรินธร โตจรูญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววัฒนารี ขัดสี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสมคิด จันทรเสนาวงศ์

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงศ์

หัวหน้างานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น

งานลูกเสือกและยุวกาชาด

นางพรรณทิพย์ อุดมสม

หัวหน้างานห้องสมุด

นางอนัญญา แสนยะ

หัวหน้างานบัญชี