เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายสำเร็จ ไกรพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรี

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

นางสุรัตน์ สินประสาธน์

หัวหน้างานโครงการจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS)

น.ส.กิจชิดชนก รัตนแก้ว

หัวหน้างานโครงการจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS)

นางกานดา จันทรเสนาวงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น

นางสาวอินทิรา แสงสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาภัทร์ เขียวปัด

หัวหน้างานสารบรรณ

นางภัทรา ภัทรพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมณฑา วิชัยวุฒิ

หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายธนู จิณณ์ครุฑมาศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวชื่นอนงค์ อำนา

หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวสรินธร โตจรูญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ