เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

นายสำเร็จ ไกรพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิตยา ธมิกานนท์

หัวหน้างานวัฒนธรรม

นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรี

หัวหน้างานทะเบียนและสำมะโนผู้เรียน ม.ต้น

นางสุรัตน์ สินประสาธน์

งานอนามัย

น.ส.กิจชิดชนก รัตนแก้ว

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

น.ส.ขวัญชนก อุ่นสกล

หัวหน้างานทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นางสาวกานดา ถามดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น

นางศิริวรรณ ทับทิม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาภัทร์ เขียวปัด

หัวหน้างานเรียนรวม

นางนิตยา หงส์ศุภางค์พันธ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุล

หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณ

หัวหน้างานสารสนเทศ