เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

สรุปจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ที่ สถานศึกษา จำนวน
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ๘๑
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  เชียงใหม่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ๒๓
วิทยาลัยเทคนิค น่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยโปลิเทคนิค ลานนา ๒๕
๑๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
๑๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่
๑๒ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
๑๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการเชียงใหม่
๑๔ บริบาลศาสตร์แม่โจ้
๑๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
๑๖ โรงเรียนฉือจี้  เชียงใหม่
๑๗ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพฯ
๑๘ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเชียงใหม่
๑๙ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่
๒๐ ทำงาน
รวม ๑๗๑

สรุปจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เข้าศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ที่ สถานศึกษา จำนวน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๓๑
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ ๔๕
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ แม่ฮ่องสอน
๑๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
๑๑ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๑๓ มหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน
๑๔ มหาวิทยาลัย นเรศวร
๑๕ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
๑๖ มหาวิทยาลัย คริสเตียน
๑๗ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่
๑๘ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
๑๙ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๐ สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์
๒๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
๒๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคลานนา  เชียงใหม่
๒๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่
๒๔ วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่
๒๕ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
๒๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
๒๗ ศูนย์พัฒนาฝีมือเชียงใหม่
๒๘ ทำงาน ๑๙
รวม ๑๕๐