เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม คิดเป็นร้อยละ
ผู้อำนวยการ ๑.๐๕
รองผู้อำนวยการ ๑.๐๕
ครูประจำการ ๒๑ ๔๑ ๖๒  ๖๕.๒๖
ครูอัตราจ้าง  ๖.๓๒
ครูต่างชาติ  ๕.๒๖
ลูกจ้างประจำ  ๗.๓๗
ลูกจ้างชั่วคราว ๑๓  ๑๓.๖๘
รวมทั้งสิ้น ๓๗ ๕๘ ๙๕ ๑๐๐

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จำแนกตามตำแหน่งและวิทยฐานะ

 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ รวม
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ครูประจำการ ๒๘ ๓๕ ๔๘
ครูอัตราจ้าง ๑๒ ๑๒
ครูต่างชาติ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๑๘ ๓๓ ๑๐ ๒๙ ๓๙ ๘๒
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๙ ๒๑.๙๕ ๔๐.๒๔ ๔.๘๘ ๖.๑๐ ๑๐.๙๘ ๑๒.๑๙ ๓๕.๓๗ ๔๗.๕๖ ๑.๒๒ ๑.๒๒ ๑๐๐

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จำแนกตามวุฒิการศึกษา

 

ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษาสูงสุด รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ครูประจำการ ๓๒ ๑๖ ๔๘
ครูอัตราจ้าง ๑๒ ๑๒
ครูต่างชาติ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น ๑๒ ๕๑ ๑๙ ๘๒
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๓ ๖๒.๒๐ ๒๓.๑๗ ๑๐๐

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จำแนกตามฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
ชาย หญิง รวม
ฝ่ายบริหาร ๔.๘๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๖.๑๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๐.๙๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑๑ ๑๓ ๑๕.๘๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๙.๗๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๙.๗๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๒.๔๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๖.๑๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๑ ๑๓.๔๑
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ๑๑ ๑๗ ๒๐.๗๓
รวมทั้งสิ้น ๓๐ ๕๒ ๘๒ ๑๐๐