เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

๑)  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสำเร็จ ไกรพันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน

๒)  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ คน
๒.๑ นางสาวนภลัย      เกลื่อนกระโทก    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท         สาขา การบริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน