เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 668 หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทร 053-297520 โทรสาร 053-860292   E-mail :  maerimwit@hotmail.com    Website :  www.maerim .ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่  34 ไร่  1 งาน  38 ตารางวา

                เขตพื้นที่บริการ

 • หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9  ตำบลโป่งแยง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 1 , 2 , 4 ,  7 , 8    ตำบลริมใต้  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 1    ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 ตำบลริมเหนือ  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 6 , 7    ตำบลสันโป่ง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่ที่ 2 , 10  ตำบลแม่แรม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 668 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำงาม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180 โทรศัพท์ 053 – 860292, 053 – 297520  โทรสาร 053 – 860232   e-mail: maerimwit@hotmail.com, website: http://www.maerim.ac.th, Facebook: โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม @MRW.school

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้เริ่มก่อตั้งขึ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2514 ตามคำสั่งกระทรวง ศึกษาธิการ โดยให้ทางอำเภอแม่ริม มีนายเอิบ สโรบล นายอำเภอแม่ริม และนายรังสรรค์ เลสัก ศึกษาธิการอำเภอแม่ริม ร่วมกับนายคำปัน ตุ้ยคัมภีร์ กำนันตำบลริมใต้ หาสถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน ซึ่งในบริเวณอำเภอแม่ริม มีที่ของราชพัสดุ กระทรวงการคลังอยู่ 2 แห่ง คือบริเวณหน้าแผนกกองพันสัตว์ต่าง ตำบลแม่สา กับบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน คณะกรรมการอำเภอตกลงเลือกบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 34 ไร่ 78 ตารางวา จึงขอใช้ที่ราชพัสดุนี้จากกระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 6,000 บาท สำหรับปรับปรุงพื้นที่ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า ประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ ปรับพื้นที่จนสำเร็จเรียบร้อย กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 4 ห้องเรียน (เต็มรูปแบบ 16 ห้องเรียน) บ้านพักครู 2 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง พร้อมกันนี้ทางอำเภอแม่ริม ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา ให้สร้างสนามฟุตบอลและศาลาที่พักนักกีฬาจึงมาจัดสร้าง ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรก  ปีการศึกษา 2514 มีนักเรียน 81 คน 2 ห้องเรียน โดยมีคณะครู 4 ท่าน โดยมีนายชำนาญ จินตสกุล เป็นครูใหญ่ ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านริมใต้ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และได้ย้ายมาเรียนยังที่ตั้งปัจจุบันในปีการศึกษา 2515 เริ่มแรกใช้ชื่อ “โรงเรียนแม่ริม” อักษรย่อ “ม.ร.ว” ในปีการศึกษา 2520 ได้เติมชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม” ใช้อักษรย่อ “ม.ร.ว.” จนถึงปัจจุบัน

          ในปี 2549 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2554 ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (2551–2553) และได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ปี 2554 จากสำนักเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และในปีเดียวกัน ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554    จากกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่น ในปี 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่านระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊คส์ รี๊ดดิ้ง คลับ และในปีเดียวกัน โรงเรียนยังได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ “โครงการรู้คุณค่าข้าวทุกเมล็ด ข้าวของพ่อ เพื่อลูกเพื่อโลก” ต่อมาในปี 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การบรรยายธรรมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก ปี 2556 และยังได้รับรางวัลต้นแบบสภาผู้แทนนักเรียน ภาคเหนือ ระดับประเทศ    ในปี 2555-2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2559 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ระดับยอดเยี่ยม และได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ  อีกทั้งยังได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งในปี 2559 โรงเรียนผ่านการประเมิน ได้รับรางวัล SCQA การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (TQA)     โรงเรียนมาตรฐานสากล จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเหรียญทองการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประจำปี 2559 โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ   ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง   ระดับดีเด่น ระดับทอง  โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ประจำปีการศึกษา 2561  เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช  2562  รางวัลโรงเรียนต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ โครงการสัมมนาวิชาการ “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจำปี 2562 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  รางวัลระดับทอง อันดับ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา  พัฒนาความเป็นอัจฉริยะในตน  สู่การเป็นพลโลกอย่างยั่งยืน


ปณิธาน (Commitment)

            เสริมสร้างอัจฉริยภาพในตัวตน สู่เยาวชนของพลโลก


พันธกิจ (Missions)

  1. เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา ใช้นวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล
  2. ค้นหาความเป็นอัจฉริยะในตัวผู้เรียนตามศักยภาพ ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  3. ขับเคลื่อนระบบบริหารบุคลากรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและอัจฉริยภาพในตัวผู้เรียน

  4. พัฒนาทักษะสู่ความเป็นพลโลกด้วยภาษาสากล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม วัฒนธรรมโดยบูรณาการกับ                  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม


 เป้าประสงค์ (Goal)

สร้างพลโลก ด้วยอัจฉริยภาพในตน


อัตลักษณ์ (Identity)

ผู้เรียนเป็นบุคคลอัจฉริยภาพ งดงามตามวิถีล้านนาในสังคมโลก


 กลยุทธ์ (Strategy)

  1. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
  2.  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
  3. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการแข่งขันระดับสากล
  4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ค่านิยม 12 ประการ ตามวิถีล้านนา ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
  5. ผู้เรียน ครู และบุคลากร ใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข พัฒนาการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
  6. ใช้ระบบคุณภาพ TQA ในการบริหารจัดการศึกษา

  7. บุคลากรขับเคลื่อนการทำงานด้วย MRW: การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงงาน (M = Management,             R = Revolution, W = Work)


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปช้างสองเชือกหันหน้าไปทางขวาและซ้าย ตรงกลางเป็นรูปสองมือประคองเสมาธรรมจักร และมีรัศมีอยู่เหนือเสมาธรรมจักร
ช้างสองเชือก หมายถึง ความมีพลังอำนาจ และความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สองมือประคองเสมาธรรมจักร หมายถึง ความร่วมมือสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
รัศมี หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ความสำเร็จ ความมีคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

สีประจำโรงเรียน
แสด-ขาว
สีแสด หมายถึง ความรัก ศรัทธาและความ เสียสละต่อสถาบันของนักเรียน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของ นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม