เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

O ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


       O1 โครงสร้าง
               ⇒โครงสร้างการบริหาร
               ⇒คำสั่งที่ 094/2563                       
       O2 ข้อมูลผู้บริหาร
       O3 อำนวจหน้าที่
       O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา-ปีการศึกษา-2563
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
       O5 ข้อมูลการติดต่อ
           ⇒ข้อมูลการติดต่อ

           ⇒ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา

       O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

         O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

         O8 Q&A

         O9 Social Network

  •                ⇒Facebook        


9.2 การบริหารงาน


       O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2563
    ⇒งบการดำเนินงาน
    ⇒ทิศทางการพัฒนาการศึกษา-ปีการศึกษา-2563
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม               

       O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

        O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

        O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        O17 E-Service


⊕9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


        O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   

        O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

        O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้า หรือแผนการจัดหาพัสดุ

        O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

       O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


⊕9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


        O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


       O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

       O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

      O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


O ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต


 ⊕10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


        O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

       O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

        O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

       O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

       O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

        O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


        O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน