เกี่ยวกับบุคคลากร
Link Other Site

13713122012

74213122012

11313122012

21613122012

191312201224813122012

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (SEP) นำนักเรียนออกศึกษาแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรม SEP Junior Local Guide
วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทั้งในด้านประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านภาษา ซึ่งสามารถนำไปสู่การต่อยอดในการประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ ณ Elephant Poopoopaper Park Chiangmai และ Chiang Mai city arts and Cultural center
On March 31, 2022. Mr. Samrej Kraiphan, the director of Maerimwittayakom School assigned the teachers of the Foreign Language Department (English) to lead the students in the Smart English Program, Mattayomsuksa 1/1 on a field trip to practice English listening, speaking, reading, and writing integration skills at local learning resource, Chiangmai historical, innovative products, and presentation of community identity at Elephant Poopoopaper Park Chiangmai, Chiang Mai city arts and cultural center.