September 29, 2023

Month: April 2023

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดกกิจกรรม “เตรียมความพร้อมบ่มเพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก เข้าใจ ในแนวทางการจัดการบ่มเพาะของแผนการเรียนที่นักเรียนเลือกเรียน...
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ 1. ครูสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ตำแหน่ง 2. ครูวิชาภาษาเกาหลี 1 ตำแหน่ง 3. ครูวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 1....
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ใด้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ณ ห้องอำนวยการ ชั้น 2 อาคาร MRW Office โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในวันพุธที่ 26 เดือน เมษายน 2566 เวลา...
วันที่ 25 เมษายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบ่มเพาะการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเชิงสมรรถนะเพื่อส่งเสริมศักยภาพภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และภารกิจของสภาผู้แทนนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหาร และครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม On...
วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสำเร็จไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมบ่มเพาะวิถีแม่ริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมทั้งให้โอวาท สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นลูก ม.ร.ว. ช่วงเช้า นักเรียนเดินทางไปวัดป่าดาราภิรมย์...
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โอกาสดี ๆ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม #ไทยมีงานทำ ได้ง่าย ๆ เพียงคลิกที่ thaimengaantam.doe.go.th/job